1. Το Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος είναι μη Κυβερνητικός Εθελοντικός Οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1991 από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας R.S.L. Radio Super (FM) Ltd. Ενεγράφη στις 20/11/90 με καταστατική πράξη ως αναγνωρισμένος εθελοντικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Το Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος δεν λαμβάνει οιανδήποτε κρατική χορηγία από το κράτος.
 2. Η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί από το Ίδρυμα Ραδιομαραθωνίου με σκοπό την συλλογή χρημάτων για παροχή οικονομικής βοήθειας και ενημέρωση του κοινού για την επανένταξη στο κοινωνικό σύνολο των παιδιών με  ειδικές ανάγκες.
 3. Το Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος δεν δικαιούται να διεξάγει οιονδήποτε έρανο. Τον έρανο διεξάγουν οι εκάστοτε διοργανωτές οι οποίοι ορίζονται από του Ιδρυτές. Το Ίδρυμα δεν θα θεωρηθεί υπαίτιος και ούτε θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης υποστεί οικονομικές και /ή άλλου τύπου απώλειες που τυχόν να προκύψουν κατά την επίσκεψη και ή χρήση του προσώπου της ιστοσελίδα και /ή ως αποτέλεσμα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
 4. Το Ίδρυμα δεν εγγυάται στους χρήστες της ιστοσελίδας ότι η χρήση της θα είναι χωρίς διακοπές και/ ή ότι δεν θα υπόκειται σε σφάλματα και/ή ότι η ιστοσελίδα ή ο διακομιστής που την καθιστά διαθέσιμη δεν θα προσβληθούν από οποιοδήποτε ιό, και ότι δεν θα υπάρχουν πιθανά σφάλματα κωδικών και /ή ότι θα έχουν απεριόριστή συνεχή πρόσβαση στο υλικό που προσφέρεται στην ιστοσελίδα.
 5. Η ιστοσελίδα δύναται να περιέχει συνδέσμους σε ιστοσελίδες των οποίων η λειτουργία ανήκει σε πρόσωπα που δεν ανήκουν στο Ίδρυμα. Ως εκ τούτου, το Ίδρυμα δεν εγγυάται την ασφάλεια, ποιότητα ή ιδιοκτησία οποιουδήποτε συνδέσμου, πρόσβαση στον οποίο μπορεί να γίνει μέσω της ιστοσελίδας του και δεν θα αποδέχεται καμία ευθύνη και /ή υπαιτιότητα για το περιεχόμενο αυτών των συνδέσμων και/ ή οποιαδήποτε ισχυριζόμενη απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τέτοιων συνδέσμων και στις πληροφορίες που οι σύνδεσμοι αυτοί δύνανται να περιέχουν και /ή να παρέχουν. H ευθύνη για την πρόσβαση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας εναπόκειται στο χρήστη και τυχόν απώλεια του χρήστη ως αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας και /ή οποιουδήποτε υλικού που διατίθεται μέσω αυτής γίνεται με την με την πλήρη ευθύνη του χρήστη χωρίς το Ίδρυμα να έχει οποιαδήποτε ευθύνη.
 6. Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί βάσει των παρακάτω Όρων και Προϋποθέσεων, των οποίων η αποδοχή γίνεται με τη χρήση της ίδιας της ιστοσελίδας:
  1. Τα άτομα που επισκέπτονται αυτήν την ιστοσελίδα και με σκοπό την παροχή εισφοράς στο Ίδρυμα το πράττουν με τη δική τους ελεύθερη βούληση και με πλήρη επίγνωση του ότι η πράξη τους αποτελεί οικονομική συνεισφορά προς τον Σύνδεσμο.
  2. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ανά πάσα στιγμή χωρίς οποιανδήποτε προειδοποίηση, κοινοποιώντας τις αλλαγές στο στην ιστοσελίδα. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τις αλλαγές συνεπάγεται και αποδοχή των τροποποιημένων Όρων και Προϋποθέσεων.
  3. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την αμοιβή που απαιτείται για την συμμετοχή σε οποιανδήποτε εκδήλωση καθώς και τις τιμές οποιονδήποτε προϊόντων και /ή υπηρεσιών που απαριθμούνται σε αυτήν την ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση. Η αποδοχή εγγραφών για συμμετοχή σε εκδηλώσεις και/ή παραγγελίες προϊόντων και υπηρεσιών θα υπόκεινται στο κατά πόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και /ή προϊόντα και/ή προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών. Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιανδήποτε εγγραφή για συμμετοχή και να αρνηθεί να προμηθεύσει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία σε οποιονδήποτε άτομο.
  4. Η ιστοσελίδα δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο για νόμιμους σκοπούς και μόνο για σκοπούς που εξυπηρετούν τις δραστηριότητες του Ιδρύματος.
  5. Κανένα άτομο δεν δύναται να χρησιμοποιήσει αυτήν την ιστοσελίδα με τρόπο που να παραβιάζει τα δικαιώματα του Ιδρύματος.

7. Η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα υπόκειται στους παρακάτω πρόσθετους όρους:

   1. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιείται για σκοπούς πληροφόρησης και για σκοπούς λήψης εισφορών από το κοινό. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή υλικού που περιέχεται σε αυτήν προς όφελος τρίτου ή για εμπορική εκμετάλλευση.
   2. Απαγορεύεται η λογοκλοπή των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας και η διαβίβαση τους σε τρίτους.

8. Επιπλέον, η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα υπόκειται στους παρακάτω περιορισμούς Πνευματικής Ιδιοκτησίας:

    1. Απαγορεύεται αυστηρά η εμπορική χρήση ή δημοσίευση ολόκληρου ή μέρους του υλικού που διατίθεται σε αυτήν χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση από το Ίδρυμα. Κανένα περιεχόμενο δεν δύναται να θεωρηθεί ότι φέρει οποιανδήποτε άδεια από το Ίδρυμα για τη χρήση και/ ή εκμετάλλευση οποιουδήποτε προϊόντος και/ή υπηρεσίας που παρατίθεται στην ιστοσελίδα. 
    2. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος σε ότι αφορά έγγραφα ή φωτογραφίες, πρέπει να ζητείται από τους ιδιοκτήτες των πνευματικών δικαιωμάτων για σκοπούς αντιγραφής και /ή αναπαραγωγής οποιοδήποτε φωτογραφιών, οι πηγές των οποίων δίνονται μέσα στα ίδια τα έγγραφα και τις φωτογραφίες.   
    3. Το έγγραφο υλικό που διατίθεται στην ιστοσελίδα από το Σύνδεσμο μπορεί να αντιγραφεί για προσωπική χρήση και μόνο και όχι για εμπορική εκμετάλλευση, και με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνεται καμία αλλαγή, και το έγγραφο θα αντιγράφεται στην ολότητα του.
    4. Εκτός αν αναφερθεί διαφορετικά, τα πνευματικά δικαιώματα όλων των εικόνων και /ή φωτογραφικού υλικού και /ή άλλου υλικού που έχει αναρτηθεί και /ή που θα αναρτηθεί από καιρό εις καιρού στην ιστοσελίδα ανήκουν στο Ίδρυμα.

9. Ασφάλεια
Παρά το γεγονός ότι αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί λογισμικό ασφαλούς κρυπτογράφησης σε ότι αφορά τα δεδομένα πληρωμών μέσω διαδικτύου, δεν υπάρχει εγγύηση για την ασφάλεια των πληροφοριών και πληρωμών που γίνονται μέσω του διαδικτύου. Κάθε απώλεια που μπορεί να συμβεί ή να υποστεί από τον χρήστη κατά τη διάρκεια μεταφοράς πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλους συνδέσμους στο διαδίκτυο θα βαραίνουν αποκλειστικά και μόνον το χρήστη, και σε καμία περίπτωση μερική ή ολόκληρη απώλεια δεν θα βαρύνει το Σύνδεσμο.

10. Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  1. Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας αποτελεί συγκατάθεση με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως καθορίζεται πιο κάτω.
  2. Το Ίδρυμα έχει το δικαίωμα να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του χρήστη σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόμου) Νόμου (N.138 (I)/2001).
  3. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας έχουν το δικαίωμα να προσεγγίζουν, να ενημερώνουν ή να αρνούνται περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασίας του Ατόμου) Νόμου (N.138 (I)/2001).
  4. Το Ίδρυμα δεν θα αποκαλύψει οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη εκτός αν έχει προηγηθεί τέτοια συμφωνία για σκοπούς: (α) προστασίας των συμφερόντων των χρηστών; (β) συμμόρφωσης με τους εκάστοτε νόμους, κανονισμούς και δικαστικής διαταγής; (γ) προστασίας του κοινού συμφέροντος; (δ) επεξεργασίας συναλλαγών πληρωμής όπως περιγράφεται πιο κάτω. 
  5. Αυτή η ιστοσελίδα δύναται να περιέχει συνδέσμους τους οποίους διαχειρίζονται τρίτοι. Το Ίδρυμα δεν αποδέχεται οποιανδήποτε ευθύνη και/ή υπαιτιότητα για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως αυτές εφαρμόζονται σε ιστοσελίδες τρίτων, και οι οποίες υπερβαίνουν τον έλεγχο του.
  6. Με την υποβολή των λεπτομερειών της πιστωτικής σας κάρτας (ή άλλου τύπου κάρτας πληρωμών), δέχεστε και συμφωνείτε να εξουσιοδοτήσετε το Ίδρυμα να χρεώσει αυτήν την κάρτα για το ποσό της αιτούμενης υπηρεσίας και/ή συναλλαγής.
  7. Η διαχείριση των συναλλαγών πληρωμών γίνεται από οικονομικούς οργανισμούς οι οποίοι λαμβάνουν τον αριθμό της κάρτας και άλλα προσωπικά δεδομένα έτσι ώστε να εξακριβωθεί η εγκυρότητα του αριθμού της κάρτας και διαδικασία συναλλαγών.

11. Κυβερνών Νόμος
Η χρήση της ιστοσελίδας θα υπακούει στους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.